Bez obzira koji oblik trgovačkog društva ste odlučili osnovati, inicijalni korak pri realizaciji poslovne ideje je upravo odabir imena buduće tvrtke. Iako se na prvi pogled čini kao jednostavan proces, u stvarnosti  postoji određeni broj zakonskih i kulturoloških ograničenja o kojima treba voditi računa pri izboru naziva poslovnog pothvata.

 

Zakonske upute za imenovanje tvrtke

Zakonski okviri imenovanja tvrtki u Republici Hrvatskoj regulirani su Zakonom o trgovačkim društvima u poglavlju „Tvrtka trgovačkoga društva“, dok samo ime tvrtke odobrava sudski registar nadležnog trgovačkog suda i to ovisno o sjedištu tvrtke.

Ukratko, što se tiče imenovanja tvrtke, zakonski okvir nalaže sljedeće:

 • „tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog suda;
 • valja poštivati “načelo istinitosti” – što znači da podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti;
 • tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva;
 • tvrtka se mora moći razlikovati od druge; sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ili druga prava drugih osoba;
 • ako je u tvrtki sadržano ime koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržane u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju;
 • riječ “Hrvatska”, te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti (Ministarstvo uprave);
 • tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkom smislu;
 • iznimno, sastojci tvrtke koji se tamo navode mogu se unijeti u tvrtku uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društva;
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika;
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla samo ako ga se koristi na prikladan način uz pristanak nasljednika“ ( izvor: Zakon o trgovačkim društvima, www.narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_152_3144.html

Nadalje, do 1.srpnja 2013.god. ime tvrtke mogli ste registrirati samo na hrvatskom jeziku te eventualno na nekom od mrtvih jezika kao što su grčki ili latinski. Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju Vlada RH je izdala  službenu objavu kojom se dopuštaju i drugi jezici. Tako danas ime tvrtke može biti registrirano na hrvatskom ili nekom drugom od službenih jezika Europske unije, ali obavezno mora biti na latiničnom pismu , s time da je  dopušteno korištenje arapskih brojeva.

 

Obavezni elementi u naziva tvrtke

Ovisno o tome koji oblik trgovačkog društva osnivate, postoje obvezni elementi koje mora sadržavati ime  tvrtke mora sadržavati.

 • „Ime društva s ograničenom odgovornošćumora sadržavati riječi „društvo s ograničenom odgovornošću“ ili oznaku „d.o.o.“
 • Naziv javnog trgovačkog društvomora sadržavati riječi „javno trgovačko društvo“  ili oznaku „j.t.d.“ Ukoliko je član u javnom trgovačkom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.
 • Nadalje, tvrtka komanditnog društva mora sadržavati riječi “komanditno društvo” ili oznaku “k.d.” Ako je član (odnosno “komplementar”) u komanditnom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.
 • Tvrtka dioničkog društva  mora sadržavati riječi “dioničko društvo” ili oznaku “d.d.”
 • Ime gospodarskog interesnog udruženja mora sadrža­vati na početku ili na kraju riječi „gospodarsko interesno udru­ženje“ ili oznaku „GIU“, a ako je riječ o Europskom gospodarskom interesnom udruženju – oznaku „EGIU“.
 • Ime jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću mora sadržavati riječi „jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ ili oznaku „j.d.o.o.“.Za kraj, tvrtkatrgovca pojedinca mora sadržavati njegovo ime i prezime i oznaku „t.p.“  (izvor: www.orkis.hr/Izbor-imena-tvrtke)