Otvaranje obrta

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

Otvaranje obrta

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

AŽURIRANO: LISTOPAD 2019.

1/

Provjera stručne spreme

 • Provjeriti stručnu spremu za otvaranje obrta – Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
 • Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema

3/

Odabir djelatnosti

 • Odabrati djelatnost iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost (možete odabrati više djelatnosti, no jedna mora biti glavna)
 • Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta

5/

Izdavanje obrtnice – registracija i biljezi

 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
 • Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a za izdavanje obrtnice 200 kuna (iznimka je oslobođenje od plaćanja obrtnice u 2018.)
 • Iznimno, u razdoblju od 2.1.2019. do 1.1.2020. fizička osoba se oslobađa plaćanja izdane obrtnice pa u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznosi 250 kn (osim u Zagrebu, gdje iznosi 270 kn)
 • Predati dokumentaciju u registarskom ured

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)
 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu

* ako se prijava podnosi putem e-Obrta, Rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika

 • Po primitku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice, potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun

* prije izrade pečata potrebno je informirati se u banci po vašem izboru – je li izrada pečata neophodna

7/

Otvaranje računa u banci

Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat

9/

Podizanje obrtnice

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.
Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjena tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

11/

Porezna uprava

U Poreznoj upravi predajete

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje
 • U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO

13/

Izdavanje računa

Obrtnici vlasnici paušalnog obrta dužni su imati i predavati sljedeće dokumente:

 • Knjigu prometa u kojoj bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa mogu voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku.
 • PO-SD obrazac predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu
  godinu poslovanja u kojem se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza.
 • Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu
  blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta.
 • Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti
  numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.

Obrasce možete preuzeti na https://bit.ly/2M6Kwtn
Plavi ured izradio je Excel program za izradu računa u paušalnom obrtu koji možete preuzeti ovdje .

 

15/

Najnovije promjene u 2019.

Ono što se mijenjalo za paušalne obrte:

Iznosi doprinosa – u odnosu na 2018. godinu mjesečni doprinosi u paušalnom obrtu su nešto veći i sadrže 2 stavke manje
Vrijeme plaćanja razlike obračuna poreza na PO-SD obrascu – od 2019.
godine razlika obračuna poreza uplaćuje se s danom podnošenja PO-SD obrasca, a najkasnije do 15. siječnja.

 

2/

Definirati naziv obrta

 • Ime obrta može biti proizvoljno
 • Naziv obrta –> 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg dijela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik.

4/

Prijava za osnivanje obrta

2 načina:

a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
b) putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.portor.hr/

Dokumentacija

 • Dokaz o identitetu (preslika osobne ili putovnice)
 • Dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)
 • Dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban poseban prostor)
 • Za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije prije početka rada
 • Dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • Važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište)
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice, potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.
 • Prijavu za upis u obrtni registar možete preuzeti na  http://www.portor.hr/index.php/obrasci/

6/

Izrada pečata

 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

8/

Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

Kako bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor, odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

* Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo

10/

Otvaranje poslovnog žiro računa

U banci otvorite poslovni žiro račun
Potrebna dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o otvaranju obrta
 • Potpisana obrtnica
 • Žig

12/

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

HZMO:

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

* Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.
HZZO:

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • E-radna knjižica – na uvid * Radna dozvola – za strance
 • Paušalni obrtnici koji rade kod drugog poslodavca ne prijavljuju se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

14/

Ostale važne informacije

Plaćanje komorskog doprinosa
Obrtnici su u prvoj godini poslovanja oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa. Obrtnička komora pismenim putem obavještava obrtnike o pravu na oslobođenje od plaćanja komorskog doprinosa u prvoj godini poslovanja te o istom obavještavaju Poreznu upravu

Obvezni porezi i doprinosi
Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika. Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu za novog poreznog obveznika koji započinje obavljati djelatnost, godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2019. godinu utvrđuje se u 5 razina koje možete
preuzeti ovdje .
Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno , do posljednjeg dana svakog tromjesečja, i to u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.
Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec prema iznosima u sljedećim tablicama:

mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike
doprinosi za paušalne obrtnike zaposlene kod drugog poslodavca

Zaštita na radu
Obrtnik koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. Naime, Zakon o zaštiti na radu ne odnosi se na samozaposlene osobe, a to su vlasnici obrta. Međutim, ukoliko obrtnik ima zaposlene osobe , naučnike, polaznike stručnog osposobljavanja itd. više se neće isključivo smatrati samozaposlenim osobama te podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu.

 

1/

Provjera stručne spreme

 • Provjeriti stručnu spremu za otvaranje obrta – Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
 • Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema

2/

Definirati naziv obrta

 • Ime obrta može biti proizvoljno
 • Naziv obrta –> 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg dijela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik.

3/

Odabir djelatnosti

 • Odabrati djelatnost iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost (možete odabrati više djelatnosti, no jedna mora biti glavna)
 • Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta

4/

Prijava za osnivanje obrta

2 načina:

a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
b) putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.portor.hr/

Dokumentacija

 • Dokaz o identitetu (preslika osobne ili putovnice)
 • Dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)
 • Dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban poseban prostor)
 • Za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije prije početka rada
 • Dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)
 • Važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište)
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice, potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.
 • Prijavu za upis u obrtni registar možete preuzeti na  http://www.portor.hr/index.php/obrasci/

5/

Izdavanje obrtnice – registracija i biljezi

 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
 • Upravna pristojba za osnivanje obrta iznosi 250 kuna, a za izdavanje obrtnice 200 kuna (iznimka je oslobođenje od plaćanja obrtnice u 2018.)
 • Iznimno, u razdoblju od 2.1.2019. do 1.1.2020. fizička osoba se oslobađa plaćanja izdane obrtnice pa u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznosi 250 kn (osim u Zagrebu, gdje iznosi 270 kn)
 • Predati dokumentaciju u registarskom ured

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)
 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu

* ako se prijava podnosi putem e-Obrta, Rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika

 • Po primitku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice, potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun

* prije izrade pečata potrebno je informirati se u banci po vašem izboru – je li izrada pečata neophodna

6/

Izrada pečata

 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

7/

Otvaranje računa u banci

Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat

8/

Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

Kako bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor, odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

* Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo

9/

Podizanje obrtnice

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.
Dokumentacija

 • Osobna iskaznica
 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjena tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

10/

Otvaranje poslovnog žiro računa

U banci otvorite poslovni žiro račun
Potrebna dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o otvaranju obrta
 • Potpisana obrtnica
 • Žig

11/

Porezna uprava

U Poreznoj upravi predajete

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje
 • U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO

12/

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

HZMO:

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

* Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.
HZZO:

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • E-radna knjižica – na uvid * Radna dozvola – za strance
 • Paušalni obrtnici koji rade kod drugog poslodavca ne prijavljuju se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

13/

Izdavanje računa

Obrtnici vlasnici paušalnog obrta dužni su imati i predavati sljedeće dokumente:

 • Knjigu prometa u kojoj bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa mogu voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku.
 • PO-SD obrazac predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu
  godinu poslovanja u kojem se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza.
 • Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu
  blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta.
 • Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti
  numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.

Obrasce možete preuzeti na https://bit.ly/2M6Kwtn
Plavi ured izradio je Excel program za izradu računa u paušalnom obrtu koji možete preuzeti ovdje .

14/

Ostale važne informacije

Plaćanje komorskog doprinosa
Obrtnici su u prvoj godini poslovanja oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa. Obrtnička komora pismenim putem obavještava obrtnike o pravu na oslobođenje od plaćanja komorskog doprinosa u prvoj godini poslovanja te o istom obavještavaju Poreznu upravu

Obvezni porezi i doprinosi
Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika. Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu za novog poreznog obveznika koji započinje obavljati djelatnost, godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2019. godinu utvrđuje se u 5 razina koje možete
preuzeti ovdje .
Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno , do posljednjeg dana svakog tromjesečja, i to u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.
Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec prema iznosima u sljedećim tablicama:
mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike
doprinosi za paušalne obrtnike zaposlene kod drugog poslodavca
Zaštita na radu
Obrtnik koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. Naime, Zakon o zaštiti na radu ne odnosi se na samozaposlene osobe, a to su vlasnici obrta. Međutim, ukoliko obrtnik ima zaposlene osobe , naučnike, polaznike stručnog osposobljavanja itd. više se neće isključivo smatrati samozaposlenim osobama te podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu.

15/

Najnovije promjene u 2019.

Ono što se mijenjalo za paušalne obrte:

Iznosi doprinosa – u odnosu na 2018. godinu mjesečni doprinosi u paušalnom obrtu su nešto veći i sadrže 2 stavke manje
Vrijeme plaćanja razlike obračuna poreza na PO-SD obrascu – od 2019.
godine razlika obračuna poreza uplaćuje se s danom podnošenja PO-SD obrasca, a najkasnije do 15. siječnja.

Kontaktirajte nas

Zanima vas

* Cijena sata za pojedinu uslugu iznosi 150 kn + PDV (187,50 kn)

Tilio.hr - Pokretač projekta Virtualna tvornica OIB 66142139895 - Zavrtnica 17, 10000 Zagreb