U prethodnom tekstu smo objasnili i opisali kako otvoriti j.d.o.o. , no bez obzira kako taj oblik tvrtke ima brojne prednosti za sve koji prvi puta pokreću vlastiti posao, svakodnevno se susrećemo s upitima vezanim upravo uz otvaranje d.o.o.-a. Stoga smo za sve koje zanima kako otvoriti tvrtku pripremili pregled osnovnih informacija i koraka potrebnih za pokretanje trgovačkog društva, odnosno otvaranje tvrtke.

 

D.o.o. – osnovne informacije

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je vrsta društva koje osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom.  To je najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj, a može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital, a koji prema Zakonu o trgovačkim društvima ne može iznositi manje od 20.000,00 kn. Važno je napomenuti kako se temeljni kapital se najčešće uplaćuje u cijelosti u novcu. Osnivačima je dozvoljen i djelomičan upis stvari i prava u temeljni kapital, ali je u tom slučaju najniži iznos koji se mora uplatiti u novcu 10.000,00 kn. Temeljni ulozi pojedinih osnivača ne moraju biti jednaki.

D.o.o. se osniva na temelju osnivačkog akta, odnosno ugovora koji potpisuju svi osnivači koji se nazva društveni ugovor. Svi osnivači su obavezni potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave, a u slučaju da postoji samo jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava o osnivanju d.o.o.-a  kod javnog bilježnika.

Obvezatna tijela društva s ograničenom odgovornošću su uprava i skupština društva. Važno je spomenuti kako postoji mogućnost da društvo ima i nadzorni odbor, koji je neobavezno tijelo koje d.o.o. mora imati samo u slučaju kada godišnji broj zaposlenih prelazi 300 ili je propisano posebnim zakonom.

Porez na dobit

Kao što je i slučaj s tvrtkama koje posluju po modelu j.d.o.o.-a tako su i društva s ograničenom odgovornošću obveznici plaćanja poreza na dobit.

Jedna od novosti porezne reforme koja je stupila na snagu 1. siječnja 2017. godine odnosi se i na nižu stopu poreza na dobit, što znači sljedeće:

a) po stopi od 12%, porez na dobit plaćati će poduzetnici koji ostvare ukupan prihod do 3.000.000,00 kn godišnje;

b) po stopi 18% – poduzetnici koji na godišnjoj razini ostvare prihod od 3.000.000,01 kn i više.

Vlasnici tvrtki koji ostvare godišnji prihod do tri milijuna kuna imaju mogućnost izbora načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit. To znači da, ako ostvarite dobit do tri milijuna kuna unutar kalendarske godine, imate porez možete plaćati i prema novčanom načelu, odnosno naplaćenim prihodima i plaćenim rashodima. U slučaju da ste istovremeno i obveznik PDV-a, taj način utvrđivanja poreza možete primijeniti samo u slučaju kada i PDV obračunavate prema naplaćenim naknadama.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Ulazak u sustav PDV-a je obvezan za tvrtke koje na godišnjoj razini ostvare više od 230.000 kn prihoda, dok je glavna pogodnost ulaska u sustav PDV-a je odbijanje pretporeza.

U sustav poreza na dodanu vrijednost možete ući na nekoliko načina:

 • prilikom osnivanja tvrtke;
 • nakon osnivanja tvrtke, ali obavezno prije izdavanja prvog računa;
 • na vlastiti zahtjev početkom svake kalendarske godine;
 • po sili zakona ,odnosno nakon što prijeđete propisani prag za ulazak u sustav PDV-a ( 230.000 kn ostvarenih godišnjih prihoda).

U slučaju da tvrtka ne prelazi iznos od 230.000 kn prihoda i želite ući u sustav PDV-a, morate se sami prijaviti za ulazak u vašoj lokalnoj poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja za godinu u kojoj se želite upisati te ste u sustavu obavezni ostati iduće tri godine.

VAŽNA NAPOMENA: od 1.1.2018.  prag za ulazak u sustav PDV-a za d.o.o. (i j.d.o.o. ) se pomiče na 300.000 kn.

 

Radni odnos unutar d.o.o.-a

Vezano uz regulaciju radnih odnosa unutar tvrtke, o tome je bilo riječ u tekstu koji se odnosio na otvaranje j.d.o.o. –a te se identična pravila primjenjuju i na d.o.o. Ukratko rečeno, za članove uprave trgovačkog društva i kod d.o.o.-a vrijedi pravilo da ne moraju biti u radnom odnosu u društvu. Isto tako, u situaciji kada član uprave ne ostvaruje pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, obavezan ga je realizirati na osnovu članstva u upravi trgovačkog društva, odnosno d.o.o.-a. Dakle, svi članovi uprave koji nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi obavezni su sklopiti ugovor o radu te se u tom slučaju njihova plaća i doprinosi smatraju troškovima poslovanja. Za kraj je važno spomenuti da u slučaju kada ste zaposleni kod drugog poslodavca, možete otvoriti vlastitu tvrtku. Direktor i/ili član uprave su funkcije koje možete obavljati bez zasnivanja radnog odnosa te u tom slučaju ne morate uplaćivati doprinose, jer ih već na osnovi zaposlenja kod drugog poslodavca.

 

Postupak za otvaranje tvrtke

 

1. Odabir imena tvrtke

Prvi korak za otvaranje tvrtke je odabir naziva pri čemu je važno pridržavati se određenih pravila. Za početak odaberite nekoliko potencijalnih imena te provjerite dostupnost. Savjet je da odaberete najmanje dvadesetak potencijalnih imena te da se koncentrirajte na hrvatski, engleski, grčki i latinski jezik. Detaljna pravila i informacije vezane uz odabir imena vaše nove tvrtke poslužite se smjernicama iz teksta s našeg bloga u kojemu smo detaljno opisali kako uspješno odabrati naziv tvrtke. Kada ste sastavili listu potencijalnih naziva i uskladili ih sa službenim smjernicama za izbor imena društva, još jedino preostaje provjeriti dostupnost odabranih naziva za tvrtku na web portalu Sudskog registra. Nakon provjere dostupnosti imena, sljedeći korak je posjet  vama najbližem uredu HITRO.HR će Vas uputiti u mogućnosti rezervacije imena za koju napominjemo kako nije obavezna.

2. Odabir djelatnosti

Nakon što ste odabrali odgovarajući naziv tvrtke, vrijeme je za odabir djelatnosti kojima ćete se baviti. Za tu svrhu poslužite se dokumentom Nacionalne klasifikacije djelatnostiNKD 2007.  Napominjemo da, ako se želite baviti djelatnosti koje nema na navedenom popisu, ipak je možete registrirati tako da upišete zvjezdicu  „*“  te opisno napišete željenu djelatnost(i). Ipak, savjet je da se u vezi tog pitanja dodatno konzultirajte s javnim bilježnikom. Zaključno napominjemo kako možete upisati koliko god djelatnosti želite, jer cijena je ista.

3. Poslovni prostor

Prije dostave dokumentacije javnom bilježniku potrebno osigurati poslovni prostor. To konkretno znači  da vam je potrebna valjana adresa koju ćete navesti kao sjedište tvrtke. Adresa sjedišta može biti i u iznajmljenom prostoru te će za prijavu na Poreznu upravu biti potreban valjani ugovor o najmu. U slučaju kada tvrtku želite prijaviti na privatnoj adresi stanovanja,  također će vam biti potreban ugovor o najmu koji ćete sklopiti s vlasnikom nekretnine. Ako nemate na raspolaganju „klasičan“ poslovni prostor, svakako provjerite koja su to 3 najpovoljnija načina kako osigurati poslovni prostor koji će vam osigurati najviši stupanj funkcionalnosti i što niže inicijalne troškove.

4. Registracija kod trgovačkog suda i javni bilježnik

Registarski sud na čijem području se nalazi sjedište društva nadležan je za upis u registar trgovačkih društava. Kao što smo napomenuli, osnivanje d.o.o.-a se temelji na društvenom ugovoru (više osnivača), odnosno na izjavi o osnivanju (samo jedan osnivač). Tim dokumentom definiraju se naziv, sjedište, djelatnost društva, prava i obveze osnivača, kao i tijela društva te elementi važni za funkcioniranje društva. Registraciju provodi javnobilježnički ured kojemu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po;
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva;
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja;
 • Odluka o imenovanju članova uprave;
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave;
 • Potpise članova nadzornog odbora (opcionalno – samo ako društvo ima nadzorni odbor);
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja.

Na kraju je važno napomenuti kako je u ovom koraku za otvaranje tvrtke obvezna nazočnost svih osnivača, kao i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

5. Uplata temeljnog kapitala

Nakon toga što ste svu potrebnu dokumentaciju ovjerili kod javnog bilježnika potrebno je u otići u banku gdje ćete na prolazni račun uplatiti temeljni kapital u minimalnom iznosu od 20.000 kn. Banka će vam odmah izdati potvrdu o uplati temeljnog kapitala s kojom je potrebno otići kod javnog bilježnika koji će kompletirati zahtjev za otvaranje tvrtke i poslati ga na Trgovački sud. Kada se utvrdi ispravnost i potpunost dostavljene dokumentacije, Trgovački sud upisuje društvo u Sudski registar te javnom bilježniku dostavlja Rješenje o upisu, kao  i potvrdu o OIB-u novoosnovanog društva.

6. Državni zavod za statistiku

Kako bi društvo dobilo svoj matični broj i šifru djelatnosti prema NKD 2007 –u, potrebno je podnijeti zahtjev u Državnom zavodu za statistiku u roku od 15 dana od dobivanja potvrde o upisu u Sudski registar.

Dokumentacija potrebna u ovom koraku je sljedeća:

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar;
 • RPS obrazac – potrebno ispuniti i ovjeriti potpisom;
 • Kopija OIB-a tvrtke;
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3 .

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje dokument „Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta“  kojega možete osobno preuzeti u Branimirovoj 19 u Zagrebu.

7. Izrada pečata

Kada dobijete potvrdu o upisu u sudski registar, potrebno je izraditi pečat tvrtke. Iako je Vlada Republike Hrvatske donijela prijedlog o ukidanju pečata, a službenog mišljenja na tu temu nema, savjetujemo da se pečat ipak izradi.

Napomena: Uz  narudžbu za izradu pečata obavezno priložite kopiju Rješenja o upisu trgovačkog društva u sudski registar.

8. Otvaranje bankovnog računa

Nakon izrade pečata u istoj banci u kojoj ste uplatili temeljni kapital,  otvara se žiro-račun društva. Kako bi to učinili, banci je potrebno dostaviti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid);
 • Obavijest o razvrstavanju DZS  (priložiti presliku, izvornik dati na uvid);
 • Pečat;
 • Osobnu iskaznicu.

Prilikom otvaranja tvrtke radi se prijenos s privremenog računa na novootvoreni žiro-račun te banka izdaje potpisni karton na kojem su evidentirani osnovni podaci o društvu i ovlaštenicima društva koji mogu raspolagati sredstvima na navedenom žiro-računu.

9. Prijava tvrtke na Poreznu upravu

Zakonski rok za prijavu novoosnovane tvrtke na Poreznu upravu je 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti te je potrebno ponijeti sljedeću dokumentaciju na uvid :

 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u;
 • Potpisni karton žiro-računa;
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga;
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora;
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi.

 

10. Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje potrebno je napraviti najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti i to samo u slučaju ako će tvrtka imati zaposlene. Za prijavu na HZMO je potrebno dostaviti:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P);
 • Za djelatnike: Prijava o početku (Tiskanica M-1P);
 • Rješenje o upisu trgovačkog društva u sudski registar;
 • Pečat;
 • Osobna iskaznica.

Važno: Prijave  tvrtki s do troje zaposlenih mogu izvršiti na šalterima HZMO-a, dok se prijava za tvrtke koje imaju više od troje zaposlenih obavlja putem web servisa e-Mirovinsko.

11. Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Isto kao što je slučaj s mirovinskim osiguranjem, tako je i prijavu na zdravstveno osiguranje obavezno izvršiti najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti. Za prijavu na HZZO potrebno je ponijeti, sljedeće dokumente:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1);
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2 );
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji – Tiskanica 2.

 

12. Rješenje o udovoljavanju minimalnim tehničkim uvjetima

Vaša novoosnovana tvrtka može početi obavljati registriranu djelatnost tek nakon što nadležnom trgovačkom sudu podnesete odluku županijskog Ureda za gospodarstvo kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje djelatnosti, a što se konkretno odnosi se na poslovne prostorije, opremu i sredstva za rad.

Informativne smjernice vezane uz pravila o minimalnim tehničkim uvjetima pročitajte na našem blogu te je savjet da se u vezi obaveznog tehničkog minimuma za svoju specifičnu djelatnosti detaljno raspitate u lokalnom županijskom Uredu za gospodarstvo.

 

Nadamo se da su vam navedene smjernice za otvaranje tvrtke, kao i naš Vodič za pokretanje novog posla pomogli pri odluci i provedbi pokretanja vlastitog poslovnog pothvata te zaključno napominjemo kako je tekst isključivo informativnog karaktera te vam može poslužiti kao okvirni putokaz procesa za otvaranje tvrtke. Prije nego što započnete prikupljanje dokumentacije za otvaranje tvrtke savjetujemo da se dodatno informirate u vama najbližem uredu HITRO.HR,  javnobilježničkom uredu i / ili knjigovodstvenom servisu.

Puno uspjeha pri pokretanju tvrtke želi vam vaš,

Tilio.hr tim