Vjerujemo da ste pri odluci o pokretanju vlastitog posla uspješno osigurali budžet za inicijalne troškove kao što su registracija, najam prostora, uredski materijal, alati, sirovine itd. te uspješno svladali sve prepreke i započeli s poslovanjem. U ovom tekstu će biti riječ o drugoj vrsti troškova i to onih koji se odnose na obaveze prema državi i zaposlenicima i koje ćete plaćati na mjesečnoj, kvartalnoj, odnosno godišnjoj razini.  Isto tako, važno je napomenuti da ćete točan pregled troškova poslovanja dobiti tek nakon prvog mjeseca poslovanja,  a sada donosimo popis troškova koje trebate uračunati i predvidjeti u poslovnom budžetu.

 

Članarina u HOK , odnosno HGK

Vlasnike obrta će zanimati novost da je Skupština Hrvatske obrtničke komore na svojoj redovnoj sjednici održanoj 18. prosinca 2015.god. donijela Odluku o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, a koja je stupila na snagu s prvim danom 2016. godine. Naime, utvrđena je visina doprinosa u iznosu 52,00 kn mjesečno te se kao i do sada, plaća kvartalno. Poslove obračuna, naplate, evidentiranja i ovrhe i dalje obavlja nadležna Porezna uprava. Isto tako, odlukom je propisano da se vlasnici novootvorenih obrta, dakle oni koji se prvi put upisuju u Obrtni registar, oslobađaju plaćanja komorskog doprinosa za prvu godinu poslovanja. Otpis potraživanja s osnove obveznog komorskog doprinosa se može u cijelosti ili djelomično obaviti u područnim obrtničkim komorama i to u slučajevima kada se radi o privremenoj obustavi obavljanja obrta radi bolovanja, problemima u poslovanju nastalih iz objektivnih razloga ili nastupa više sile. Napominjemo da se navedeni otpis potraživanja zahtijeva isključivo na temelju pisanog zahtjeva uz predočenje vjerodostojne dokumentacije.

Ukoliko ste vlasnik tvrtke, obavezno ćete u troškove poslovanja uračunati članarinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori, u iznosima koji se obračunavaju po sljedećem modelu:

„I. kategorija – ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna, ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna, imaju do 50 djelatnika – 42,00 kune mjesečno;

II.kategorija– ukupna aktiva: 30.000.000,00 kuna, ukupni prihodi: 59.000.000,00 kuna, imaju do 250 djelatnika – 1.083,00 kune mjesečno;

III. kategorija – prelaze dva od tri kriterija za II. kategoriju – 3.973,00 kune mjesečno.

Kako bi odredili koja kategorija tvrtki se odnosi na vas, vaše poslovanje mora ispunjavati dva od tri navedena kriterija za svaku pojedinu kategoriju.

Članarina se plaća do kraja mjeseca za tekući mjesec na broj računa HR8510010051700052620, model:HR67, poziv na broj: I. kategorija: OIB-002- xx16 (npr. za siječanj se upisuje 0116, za studeni 1116),  II. kategorija: OIB-003- xx16, III. kategorija: OIB-004- xx16.“  (Izvor : Hrvatska gospodarska komora, www.hgk.hr

Važna napomena: Navedene kategorije i iznosi članarina se od Odlukom o financiranju HGK-a  od 1.7.2016. primjenjuju i na j.d.o.o.

 

Plaće i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Kada se radi o doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te zaštitu na radu, kao obrtnik ćete uplaćivati fiksni iznos doprinosa u iznosu od 1.943,35 kn i to neovisno da li određene mjesece radite, odnosno ostvarujete prihod ili ne.

Detalje oko izračuna navedenih doprinosa za tekuću godinu te brojeve uplatnih računa možete provjeriti na linku: www.obrtnici-zagreb.hr/novosti/iznos-doprinosa-za-osobno-osiguranje-obrtnika-u-2016-godini  .

Navedeni podaci vrijede za tekuću (2016.) godinu te se mijenjanju na godišnjoj razini. Kako bi raspolagali ažurnim informacijama, od velike je važnosti na vrijeme se informirati o eventualnim izmjenama, što možete obaviti upitom putem obrasca Pošaljite upit ili web stranica Obrtničke, odnosno Gospodarske komore.

Oporezivanje plaće kod zaposlenika u poduzeću i ovisi o nizu faktora (osobni odbitak, prirez mjesta prebivališta, poreznom razredu) te se taj porez plaća na godišnjoj razini. Naime, zaključno s posljednjom plaćom se radi godišnji obračun plaća svih zaposlenika pojedinačno kako bi se „poravnale“ eventualne oscilacije koje mogu nastati tijekom godine ukoliko su plaće bile različitih iznosa ili ih nije bilo. Navedeni model plaćanja poreza na godišnjoj razini, kao i način obračuna plaća se primjenjuje jednako za tvrtke i obrte.

Za kraj napominjemo da, u slučaju da sklopite radni odnos s vašom tvrtkom, ste obvezni si obračunavati minimalnu bruto plaću za puno i nepuno radno vrijeme u iznosu od 3.120 kn.  U praksi je uobičajeno da se iz mjeseca u mjesec broj radnih sati ne mijenja jer se prijava vrši unaprijed, a obračun po isteku mjeseca. Isto tako, postoji mogućnost da se, u mjesecima kada ne ostvarujete dovoljno prihoda, prijavite na nepuno radno vrijeme koje se može smanjiti i na jedan sat tjedno ili i manje. Naglašavamo da se u tom slučaju iznosi doprinosa računaju proporcionalno od iznosa minimalne plaće, a isto tako proporcionalno tome teče i radni staž te da smanjivanje iznosa uplaćenih doprinosa na navedeni način kod obrta nije moguć.

Izvor: Ministarstvo financija RH, Doprinosi

Za kraj je važno spomenuti nekoliko iznimnih situacija vezanih za plaćanje doprinosa:

  • Ako ste zaposleni kod drugog poslodavca, imate mogućnost paralelno otvoriti vlastiti tvrtku. Naime, direktor / član uprave je funkcija koja se može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa te u tom slučaju ne morate uplaćivati doprinose, jer ih već plaćate u tvrtki u kojoj ste zaposleni.
  • U slučaju da nemate zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi, tada morate plaćati doprinose kao član uprave ili se morate zaposliti u svom d.o.o.-u, odnosno j.d.o.o.-u te plaćati doprinose kao zaposlenik te se u tom slučaju vaša plaća i doprinosi smatraju troškovima poslovanja.

 

Naknada za opće korisne funkcije šuma

Plaćanje naknade za opće korisne funkcije šuma definirano je Zakonom o šumama (Narodne novine, broj 140/05-94/14), a obveznici obračunavanja i plaćanja su sve pravne i fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost. Ta naknada se plaća u visini 0,0265% od osnovice za obračuna, a obračunava se i uplaćuje tromjesečno. Uplata se izvršava na žiroračun državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 – OIB (uplatitelja). Za kraj napominjemo da osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod i ukupni primici ostvareni na domaćem i inozemnom tržištu, a Pravilnik o načinu obračune ove naknade možete pročitati na sljedećem linku: Naknada za opće korisne funkcije šuma .

 

Korištenje kulturnih dobara

Što se tiče ove vrste troškova, oni se odnose na situacije u kojima na predmetima za prodaju koristite prepoznatljivo kulturno dobro te ako koristite kulturno dobro kao dio promidžbe. Osnovica za obračun su prodajne cijene (to jest, stopa – 10% prodajne cijene), a ukoliko se kulturno dobro koristi na predmetima za prodaju te promidžbenom materijalu naknada iznosi 1.000,00 kn.Uplatu navedene naknade je potrebno izvršiti prije prve objave za svaku vrstu promotivnog materijala (izvor: Doprinosi, naknade i članarine ).

 

Članarina turističkim zajednicama

„Obrtnici i tvrtke koji u turističkoj općini, odnosno gradu imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon ili objekt u kojem se pružaju usluge ugostiteljske i/ili turističke usluge, a kojima se trajno ili sezonski ostvaruju prihodi dužni su plaćati članarinu turističkim zajednicama gradova u kojima je registrirana tvrtka, odnosno obrt. Isto tako, ova članarina se plaća i za obavljanje djelatnosti u trgovini.

Osnovica za obračun članarine turističkim zajednicama su ukupni ostvareni prihodi, odnosno ukupni primitci koji ovise o razredu turističkog mjesta u kojem obavljaju djelatnosti, a naknada se obračunava i uplaćuje zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec“ (izvor: Doprinosi, naknade i članarine ).

* Šifre se odnose na klasifiaciju prema NKD-u iz 2007.

Izvor slike: Doprinosi, naknade i članarine

Direktna spomenička renta

Poslovni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost unutar  nepokretnog kulturnog dobra ulaze u sustav obveznika plaćanja direktne spomeničke rente. Osnovica za obračun je ukupna kvadratura korisne poslovne površine, a obračunava se u iznosu od 3,00 do 10,00 kn, sukladno odluci grada/općine u kojemu  je registrirana gospodarska djelatnost.

Indirektna spomenička renta

Obveznici plaćanja indirektne spomeničke rente su pravne i fizičke osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema NKD-u: 01.41; G: 50.40.4.; 51.8; 51.9; H: 55; I: 60.21; 60.22; 60.23; 61.10; 62.1;62.2; 63.21; 63.23.1; 63.30; 64.2; J:65.12.1; 67.13; K: 71.10; 71.2; 71.4; O: 92.33; 92.34; 92.61; 92.62.1;92.62.2; 92.7; 92.71; 93.01. Osnovicu za obračun čini ukupni prihod, a renta se obračunava u iznosu od 0,05%. Obračun i uplatu rente potrebno je izvršiti krajem tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Porez na dohodak i porez na dobit

Isto tako, moguće je biti obveznik na mjesečnoj ili tromjesečnoj bazi, što utječe na vaše računovodstvene troškove. Tromjesečni ste obveznik kada ostvarujete do 800.000,00 kuna godišnjih prihoda, a za sve iznose godišnjih prihoda iznad navedene cifre ulazite u segment mjesečnih obveznika.

U slučaju da ste mali porezni obveznik koji nije prešao prag isporuke od 230.000 kuna možete, ako  že­lite, dobrovoljno ući u sustav PDV-a.  U tom slučaju podnosite Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a nadležnoj is­postavi Porezne uprave te ob­ra­čunati PDV od dana upisa u registar obveznika PDV-a. Va­žno je napomenuti da se, u slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav PDV-a, obav­ezujete sljedećih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja, bez obzira na vrijednost ostvarenog pro­meta koji u narednim godinama može biti i manji od 230.000 kuna.

Za porezne obve­znike koji obavljaju sezonsku djelatnost nije potrebno pre­računavati isporuke na godišnju razinu zbog toga što se smatra da je vrijednost isporuka koje su obavljene u vrijeme sezone poslovanja jednaka ukupnim godišnjim isporukama tog po­reznog obveznika.

 

Iznosi godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

„Za obveznike poreza na dohodak godišnje osnovica je ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2016. godinu iznosi 62.688,60 kuna.

Kada se radi o porezu na dobit, za obveznike ovog poreza osnovica je ostvarena dobit u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2016. godinu iznosi 62.688,60 kuna.

Nadalje, za obveznike paušalnog dohotka godišnja osnovica iznosi:

  • 750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna;
  • 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna;
  • 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.

Za obveznike paušalnog dohotka godišnja osnovica iznosi: 1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna, 2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna, 3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna“ ( izvor: Hrvatska obrtnička komora, Nove osnovice za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2016. ).

Kao što vidite, popis izdataka i obaveza prema državi i zaposlenicima je poduži. Realna cijena troškova poslovanja ovisi o tome da li ste vlasnik tvrtke ili obrta, broju zaposlenih, djelatnosti itd., ali svima je zajedničko da će tek nakon prvog mjeseca poslovanja postati jasni iznosi davanja. Svakako preporučujemo da prije pokretanja posla potražite usluge pravnog i financijskog savjetovanja, dok se za rješenja iz domene knjigovodstva, izrade poslovnog plana i web oglašavanja uvijek možete obratiti našem Tilio.hr timu.

Želimo vam puno mudrosti u donošenju poslovnih odluka i uspjeh u poslovanju,

Vaš Tilio.hr tim