U  našem Vodiču za pokretanje novog posla smo pisali o otvaranju tvrtke i obrta, a između ostalog je bilo riječi i o temama koje se odnose na otvaranje j.d.o.o. – relativno novog oblika tvrtke koji je u moguće pokrenuti na osnovi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima (Nar. Nov. Br.111/12). S obzirom na to kako svakodnevno zaprimamo velik broj upita vezanih za otvaranje j.d.o.o.-a, u ovom tekstu ćemo pružiti detaljne informacije o razlikama između d.o.o. i j.d.o.o., detaljno objasniti kako otvoriti j.d.o.o., nabrojati fiksne mjesečne troškove o kojima bi kao vlasnik tvrtke trebali voditi računa te dati općenite informacije vezane za zatvaranje j.d.o.o.

 

J.d.o.o. – osnovne informacije

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je oblik trgovačkog društva koji se od d.o.o.-a najznačajnije razlikuje u visini najnižeg propisanog iznosa temeljnog kapitala, a koji kod j.d.o.o-a iznosi 10,00 kuna. Taj temeljni kapital, isto kao i kod d.o.o.-a, mora biti uplaćen isključivo u novcu te nije dopušteno osnivanje društva unosom temeljnog kapitala u stvarima ili pravima.

Nadalje, j.d.o.o. može imati jednog do najviše tri osnivača, ali samo jedan osnivač može biti član uprave te za poslovanje tvrtke odgovara isključivo direktor.

Isto tako, važna razlika se odnosi na sljedeće: Naime, Zakon o trgovačkim društvima za j.d.o.o. propisuje obavezu unosa četvrtine dobiti (25%) u zakonske rezerve, a koje se mogu upotrijebiti isključivo za povećanje temeljnog kapitala, odnosno predstavljaju uvjet za prijelaz u društva u d.o.o.

Prijelaz j.d.o.o. u d.o.o.

Vezano za promjenu statusa trgovačkog društva iz j.d.o.o. u d.o.o.o, važno je napomenuti kako Zakon dopušta povećanje temeljnog kapitala j.d.o.o.-a na iznos minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje d.o.o.-a (20.000 kn). Dakle, kada društvo poveća temeljni kapital na zakonski minimum potreban za osnivanje d.o.o.-a, prestaje primjena zakonskih odredbi o unosu dobiti u obvezne zakonske rezerve društva. Ipak, za prijelaz j.d.o.o.-a u d.o.o. potrebna je odluka svih članova društva, a koja se može donijeti u bilo kojem trenutku nakon što zakonske rezerve premaše iznos od 20.000 kn.

Plaćanje poreza j.d.o.o.

Kada se radi o obvezama prema državi, važno je naglasiti kako je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću obveznik plaćanja poreza na dobit. Prema aktualnom Zakonu o porezu na dobit propisana su pravila i upute vezane uz smanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, odnosno obavezne zakonske rezerve koje se koriste za povećanje temeljnog kapitala i prelazak u d.o.o. Dakle, ta vrsta dobiti nije oporezovana te j.d.o.o. tako ostvaruje poreznu olakšicu.

Nadalje, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost j.d.o.o. koji u prethodnoj kalendarskoj godini ostvari dobit manju od 230.000 kn ima pravno na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Treba imati na umu da u tom slučaju društvo neće imati pravo na odbitak pretporeza. Isto tako, važno je spomenuti kako imate mogućnost od Porezne uprave zatražiti ulazak u sustav PDV-a. Promjena će se moći primjenjivati na vašu tvrtku tek od sljedeće kalendarske godine te vas kao poreznog obveznika obavezuje naredne 3 godine.

Radni odnos i obavezna osiguranja unutar j.d.o.o.-a

Kada je riječ o radnim odnosima unutar j.d.o.o.-a, važno je spomenuti kako članovi uprave društva ne moraju biti u radnom odnosu u društvu. Isto tako, u slučaju da neki od članova uprave ne ostvaruju pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, morati će ga realizirati kao član uprave. Uzevši u obzir da je obveznik podnošenja prijave na navedena osiguranja poslodavac, članovi uprave koji nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi moraju sklopiti ugovor o radu te se u tom slučaju njihova plaća i doprinosi smatraju troškovima poslovanja.

Za kraj je važno spomenuti da, u situaciji kada ste zaposleni kod drugog poslodavca, imate mogućnost paralelno otvoriti vlastitu tvrtku, odnosno j.d.o.o. Naime, direktor i/ili član uprave su funkcije koje možete obavljati bez zasnivanja radnog odnosa te u tom slučaju ne morate uplaćivati doprinose, jer ih već plaćate u tvrtki gdje ste zaposleni.

 

Postupak za otvaranje j.d.o.o.-a

 

1. Odabir imena društva

Pri odabiru imena tvrtke važno je pridržavati se određenih pravila. Za početak, savjetujemo da pripremite nekoliko odgovarajućih naziva te na portalu Sudskog registra provjerite postoji li već društvo pod imenom koje želite. Kada provjerite i odaberete ime društva, u vama najbližem uredu HITRO.HR će Vas uputiti u mogućnosti rezervacije imena koja nije obavezna. Napominjemo da ime j.d.o.o.-a mora sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva, npr. „Neka Tvrtka j.d.o.o. za usluge“. Detaljna pravila i informacije vezane uz odabir imena vaše nove tvrtke poslužite se smjernicama iz teksta Kako uspješno odabrati naziv tvrtke.

2. Odabir djelatnosti

Pod pretpostavkom da ste prethodno odlučili koja će vam biti osnovna djelatnost, iz  dokumenta Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. izvucite preferirane djelatnosti. S obzirom na to da zakonom nije ograničen broj djelatnosti koje je moguće registrirati, savjetujemo da odaberete oko 50 djelatnosti koje bi vam tijekom poslovanja mogle zatrebati te ih ubacite u dokument koji ćete dostaviti javnom bilježniku. Na samom početku je važno istaknuti što veći broj djelatnosti, jer se naknadno ubacivanje djelatnosti naplaćuje.

3. Ovjera dokumentacije kod javnog bilježnika

Odabrani naziv tvrtke i dokument s popisom djelatnosti odnosite u javnobilježnički ured gdje se sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijava za upis društva u sudski registar i Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugova. Navedeni dokumenti moraju biti potpisani i ovjereni od strane javnog bilježnika te je u ovom koraku obvezna nazočnost svih osnivača.

Cjelokupna dokumentacija koju je potrebno ovjeriti:

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po;
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva;
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja;
 • Odluka o imenovanju članova uprave;
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave;
 • Potpisi članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor);
 • Odluka o određivanju adrese društva;
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja.

4. Banka – uplata temeljnog kapitala

S ovjerenom dokumentacijom te Rješenjem o upisu u sudski registar i osobnom iskaznicom idete u odabranu banku gdje ćete na privremeni račun uplatiti temeljni kapital u iznosu od 10,00 kn.

5. Registracija na Trgovačkom sudu

Nakon što vam banka izda potvrdu o uplati temeljnog kapitala, potrebno je otići kod javnog bilježnika koji će podnijeti prijavu za otvaranje j.d.o.o. -a Trgovačkom sudu. Ukoliko je sva dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud je obavezan u roku od 24 sata poslati rješenje o upisu j.d.o.o.-a u Sudski registar. Prijava se može podnijeti i fizički, ali onda proces upisa traje 3 do 7 dana.

6. Državni zavod za statistiku

U ured Državnog zavoda za statistiku predajete zahtjev za dobivanjem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema kojoj se društvu dodjeljuje matični broj te se razvrstava po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Dokumentacija koja je potrebna u ovom koraku:

 • Preslika Rješenja o upisu u sudski registar (original na uvid);
 • Popunjeni obrazac RSP 1 – možete ga kupiti u prodavaonicama Narodnih novina ili preuzeti s linka Obrazac RSP 1  – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom;
 • Kopija OIB-a tvrtke;
 • Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3.

7. Izrada pečata

Kada dobijete potvrdu o upisu u sudski registar, potrebno je izraditi pečat. Iako je aktualna Vlada donijela prijedlog o ukidanju pečata u RH, a službenog mišljenja i dalje na tu temu nema, savjet je da se pečat ipak izradi.

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje dokument „Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta“ koju možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu.

 8. Otvaranje računa u banci

Kako bi otvorili žiro račun tvrtke te prenijeli temeljni kapital s privremenog računa, trebati će vam sljedeća dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid);
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid;
 • Pečat;
 • Osobna iskaznica.

9. Prijava na Poreznu upravu

Zakonski rok za prijavu novoosnovane tvrtke na Poreznu upravu je 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti te je potrebno ponijeti sljedeću dokumentaciju na uvid :

 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u;
 • Potpisni karton žiro-računa;
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga;
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora;
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi.

10. Prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje se mora napraviti najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti i to samo ako će društvo imati zaposlene. Za prijavu na HZMO je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P);
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P);
 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Pečat;
 • Osobna iskaznica.

Napominjemo da se prijave tvrtki s do troje zaposlenih mogu izvršiti na šalterima HZMO, dok se prijava za tvrtke koje imaju više od troje zaposlenih obavlja putem servisa e-Mirovinsko.

11. Prijava na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Kao što je i slučaj s mirovinskim osiguranjem, prijavu na zdravstveno osiguranje obavezno je izvršiti najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti. Kako bi izvršili navedenu prijavu, potrebno je ponijeti, odnosno dati na uvid sljedeće dokumente:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1);
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2 );
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

 

Na uvid se dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku;
 • Pečat;
 • Osobna iskaznica;
 • Ugovor o radu;
 • Pečat;
 • Osobna iskaznica;
 • Radna dozvola – ako je zaposlenik strani državljanin.

 

Obavezni mjesečni izdaci j.d.o.o.-a

 

1. Najam poslovnog prostora

Prije dostave dokumentacije u nadležnu ispostavu Porezne uprave potrebno osigurati poslovni prostor. To znači da vam je potrebna valjana adresa koju ćete navesti kao sjedište tvrtke. Više o tome kako najjednostavnije osigurati poslovni prostor možete pročitati na našem blogu u tekstu o 3 najpovoljnija načina kako osigurati poslovni prostor.

2. Članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Tvrtke osnovane nakon 1. siječnja 2017. godine oslobođene su plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Ostali poslovni subjekti koji posluju po modelu j.d.o.o.-a obavezni su uplaćivati članarinu mjesečno u iznosu od 42,00 kn, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec na račun HR8510010051700052620.

3Članarina turističkim zajednicama.

Ova vrsta nameta se primjenjuje ovisno o djelatnosti kojom se bavite, a visina iznosa ovisi o lokaciji sjedišta društva.

4. Doprinos za općekorisnu funkciju šuma

Navedeni namet moraju plaćati sve tvrtke, a iznosi 0,0265% od ukupnog prihoda.

5. Komunalna naknada i spomenička renta

Isto kao što je slučaj s članarinom turističkim zajednicama, postoji mogućnost obaveze plaćanja ovoga namete zbog lokacije poslovnog prostora. Iznos može varirati s obzirom na to da ga određuju općine i gradovi.

 

Zatvaranje j.d.o.o.

U slučaju da u posljednje tri godine niste predali financijske izvještaje, Trgovački sud će automatski pokrenuti proces zatvaranja j.d.o.o.-a , odnosno likvidaciju poduzeća. Ukratko, likvidacija je postupak kojime poduzeće prestaje postojati, a njegova imovina i sredstva se na temelju zakona dijele drugim fizičkim i pravnim osobama.

Razlozi iz kojih se može dogoditi likvidacija j.d.o.o. se mogu odnositi na odluke skupštine, pripajanje, spajanje ili podjelu tvrtke, odluku o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, ukidanje tvrtke, presuda suda itd.

Likvidacija j.d.o.o. počinje donošenjem Odluke o likvidaciji – prestanku društva koju donose članovi društva. Istom se odlukom imenuje likvidator, koji može biti i pravna osoba. Temeljem navedene odlukom i prijavom za upis u sudski registar upisuje se početak likvidacije tvrtke te ona, uz redovni naziv, sadrži i oznaku ‘u likvidaciji’. Troškovi likvidacije j.d.o.o.-a su od 1. studenog 2015. smanjeni za više od 90% te trenutno iznose oko 600 kn. Troškovi javnog bilježnika se kreću do 500 kn, 30 kn se plaća trgovačkom sudu za promjenu statusa tvrtke dok se troškovi objave likvidacije na stranicama Sudskog registra kreću oko 100 kn. Isto tako, tu su i troškovi knjigovodstva za izradu početnih i završnih financijskih izvještaja, te eventualni troškovi vezani uz prodaju imovine.

 

Nadamo se da smo uspjeli razjasniti sva pitanja i nedoumice vezana za otvaranje j.d.o.o. te napominjemo kako smo za vas pripremili i Vodič za otvaranje tvrtke – gdje smo grafički nabrojali i opisali korake potrebne za otvaranje j.d.o.o., a  koji je moguće preuzeti na našoj web stranici.

Kao i uvijek, Tilio.hr tim vam želi puno sreće, upornosti i strpljenja pri ostvarivanju prvih koraka u smjeru pokretanja vlastitog posla te podsjećamo kako nam sva pitanja, nedoumice, komentare i prijedloge možete slati putem društvenomrežnih profila  Tilio.hr Facebook ili na e-mail tilio@tilio.hr .